ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 ส.ค.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต
 
     
                   เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยอธิการบดี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มูลนิธิต่อต้านการทุจริต มีแนวคิดในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริตระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริตกับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่าง ๆ เพื่อร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมในการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม ให้กับเยาวชนของชาติให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยมีสถาบันอุดมศึกษาร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๓ สถาบัน