ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 พ.ย.60 ถึงวันที่ 28 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรม ICT กับการรู้สารสนเทศ 2
 
     
             เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ภารกิจหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน จัดกิจกรรม ICT กับการรู้สารสนเทศ 2 ณ ห้อง 15403 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณขวัญชนก วิริยะกุลโอภาศ และคุณผกาทิพย์ ชูชาติ มาให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ ICT สามารถทำให้นิสิตได้ใช้ความรู้ด้าน ICT ได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น