ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 18 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 30 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการดำเนินการทางเบียนราษฎรของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา