ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 เม.ย.61 ถึงวันที่ 30 ก.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การเลือกตั้งกลุ่มองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 
     
             เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 คณะกรรมการการเลือกตั้งกลุ่มองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561 จัดการเลือกตั้งกลุ่มองค์การนิสิต โดยมีรองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา เป็นประธาน ซึ่งในวันดังกล่าวมีนิสิตมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมาก ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ องค์การนิสิต พรรค์ที่ได้รับการรับรอง คือ พรรครวมใจพัฒน์ สภานิสิต พรรคที่ได้รับการรับรอง คือ  พรรคทักษิณสามัคคี สโมสรนิสิต กลุ่มที่ได้รับการรับรอง มีดังนี้ คณะศึกษาศาสตร์ กลุ่มศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ กลุ่มสามัญชนคนม่วงขาว คณะนิติศาสตร์ กลุ่มนิติทศวรรษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ กลุ่มก้าวหน้าประชาศิลป์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ กลุ่มเพื่อนิสิต  และภาคสมทบ กลุ่มที่ได้รับการรับรอง คือ  คณะกรรมการบริหารกิจกรรมนิสิต ภาคสมทบ และคณะกรรมการกลั่นกรองกิจกรรมนิสิต

********