ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง l   EN
  
 
 
บริการข้อมูล
ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
สารกิจกรรม / จุลสาร /คู่มือ
แบบฟอร์ม
เอกสารทางการเงิน
แบบฟอร์มในระบบบัญชี 3 มิติ
ชุดพิธีการนิสิตชายและหญิง
เครื่องแบบนิสิตชาย
เครื่องแบบนิสิตหญิง
เครื่องแบบนิสิตมุสลมหญิง
ชุดพละนิสิตชายและนิสิตหญิง
ชุดพละนิสิตมุสลิมชายและมุสลิมหญิง
ชุดกิจกรรมนิสิตชายและหญิง
ชุดกิจกรรมนิสิตมุสลิมชายและมุสลิมหญิง
หัวเข็มขัด
สายเข็มขัดสีดำ
หูเข็มขัดนิสิตชาย - หญิง
เนคไทค์
เข็มหนีบไทค์
กระดุม 5 เม็ด
เข็มติดเสื้อด้านขวานิสิตหญิง
เข็มห้อยปกเสื้อนิสิตหญิง
 
สารกิจกรรม / จุลสาร /คู่มือ กลับหน้าหลัก

         บริการข้อมูลสารสนเทศ        
 

          1. สารกิจกรรมนิสิต  ประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๒ -  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓  

          9.  จุลสารฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ประจำเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๕๘
       
         10.จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ

          11. จุลสารฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ประจำเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน  ๒๕๕๙

         12. ข่าว - สาร กิจการนิสิตเดือนกันยายน - ตุลาคม 2561
        
          13. ข่าว - สาร กิจการนิสิต เดือนมกราคม 2562
       
          14. ข่าว - สาร กิจการนิสิต เดือนกุมภาพันธ์ 2562