ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง l   EN
  
 
 
บริการข้อมูล
ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
สารกิจกรรม / จุลสาร /คู่มือ
แบบฟอร์ม
เอกสารทางการเงิน
แบบฟอร์มในระบบบัญชี 3 มิติ
 
สารกิจกรรม / จุลสาร /คู่มือ กลับหน้าหลัก

         บริการข้อมูลสารสนเทศ        
 

          1. สารกิจกรรมนิสิต  ประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๒ -  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓  

          9.  จุลสารฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ประจำเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๕๘
       
         10.จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ

          11. จุลสารฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ประจำเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน  ๒๕๕๙

         12. ข่าว - สาร กิจการนิสิตเดือนกันยายน - ตุลาคม 2561