ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง l   EN
  
 
 
เกี่ยวกับเรา
ประวัติ
ประกาศการจัดตัั้งและกำหนดภาระหน้าที่ของหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหารงาน
แผนพัฒนา
ผู้บริหารและบุคลากร
ติดต่อ
 
ประวัติ กลับหน้าหลัก 
 
ประวัติความเป็นมา
 
              ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา เป็นกลุ่มงานที่มีภารกิจการพัฒนานิสิตมาตั้งแต่การก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา ซึ่งเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2511  ภารกิจที่เกี่ยวกับนิสิตในขณะที่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา  ประกอบด้วยภารกิจต่างๆ  ดังนี้   การให้บริการหอพักนิสิต การให้บริการไปรษณียภัณฑ์  การให้บริการทุนการศึกษา การให้บริการแนะแนว  เป็นต้น โดยภารกิจเหล่านี้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีกิจการนิสิต   หรือนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  (ข้าราชการสาย ข)  บรรจุเข้ารับผิดชอบภารกิจเหล่านี้
 
               ต่อมาวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2517 ภารกิจในรูปการบริหารงานด้านกิจการนิสิตนักศึกษา  ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย  จึงเข้ามามีบทบาทและเปลี่ยนแปลงระบบกิจการนิสิตเดิม โดยมหาวิทยาลัย ศรีนครินวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้  ได้บรรจุข้าราชการสาย ข ตำแหน่งนักกิจการนิสิตนักศึกษา  ตำแหน่งแรก  เมื่อปี พ.ศ. 2525 เข้ามารับผิดชอบ “งานกิจการนิสิต” โดยสังกัดอยู่ใน กองธุรการมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้  ซึ่งแบ่งภาระงานในกองออกเป็น 11 งาน  คือ  งานธุรการ  งานการเจ้าหน้าที่  งานการเงิน  งานพัสดุ  งานอาคารสถานที่   งานยานพาหนะ  งานแผนงาน  งานทะเบียน   งานกิจการนิสิต  งานการแนะแนว  และงานบริการอนามัย
 
            ต่อมามหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้  ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น“มหาวิทยาลัยทักษิณ” เมื่อวันที่   1  พฤศจิกายน  2539   งานที่เกี่ยวข้องกับกิจการนิสิต  3 งานเดิม  ของกองธุรการ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้  ที่กล่าวมาข้างต้น  จึงรวมเป็นภาระงาน “กลุ่มงานกิจการนิสิต”
 
              ปี พ.ศ 2551 มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพจากมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ  เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ   มหาวิทยาลัยทักษิณโดยสภามหาวิทยาลัยทักษิณ  ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ   เรื่อง  การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2552  ตามข้อ  2  (3) การแบ่งส่วนงานของสำนักงาน   วิทยาเขตสงขลา  เป็นฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา  สำนักงานวิทยาเขตสงขลา มีกลุ่มภารกิจและ  1  ศูนย์ปฏิบัติการ  ดังนี้
 
               1. กลุ่มภารกิจกิจกรรมนิสิต ประกอบด้วยภารกิจต่างๆ จำนวน 9 ภารกิจ
 
               2. กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป  ประกอบด้วยภารกิจต่างๆ จำนวน 13 ภารกิจ
 
               3. กลุ่มภารกิจบริการและสวัสดิการนิสิต ประกอบด้วยภารกิจต่างๆ จำนวน 12 ภารกิจ
 
               4. ศูนย์ปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนานิสิต  ประกอบด้วยภารกิจต่างๆ จำนวน 5 ภารกิจ
 
****************