ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับเรา
ประวัติ
จุดยืนการพัฒนา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดของฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารและบุคลากร
ติดต่อ
 
ผู้บริหารและบุคลากร กลับหน้าหลัก

ผู้บริหาร
   
   
รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์  ดวงจันทร์
รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
โทร.๗๐๐๑ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภการ  สิริไพศาล
 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
โทร: ๗๐๑๐

หัวหน้า
                                                                                                                                                                                                                      
 
นายมัฆวัต   วิไลลักษณ์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต
วิทยาเขตสงขลา
โทร: ๗๓๐๑

 
กลุ่มภารกิจบริหารงาน
 


 
 
     
 
นางปิยนุช  สืบสาย
ธุรการ
โทร: ๗๓๐๐
 
นางสาวปรีดา    ศรีสุข
บริการเอกสาร
โทร: ๗๓๐๐
 
นางสาวทิพธรรยาภรณ์    ควนข้อง
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร: ๗๓๘๕
e -mail:  thipthanyapornyah@gmail.com

                                                     
นายจตุพร   วิเศษโชค
เจ้าหน้าที่การเงิน
โทร: ๗๓๐๕

นางสาวจันทราภา    รัตนพงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร: ๗๓๐๐


 
 
  
 

 กลุ่มภารกิจกิจกรรมนิสิต
 
นางสาวอรสา    จันทสโร
นักวิชาการ
โทร: ๗๓๑๖
 e -mail:  - 
นางกัญฑิศา   ทองเรือง
นักวิชาการ
โทร: ๗๓๑๕
 e -mail:  - 

นายสมบูรณ์   จุลสุรางค์
นักวิชาการ
โทร: ๗๓๑๔
 e -mail:  -
 
 
กลุ่มภารกิจบริการและสวัสดิการนิสิต  
นางสายใจ   จุลสุรางค์
นักวิชาการชำนาญการ
โทร: ๗๓๐๖ 
นางรพีพร   อุปัชฌาย์
นักวิชาชีพชำนาญการ
โทร: ๗๓๐๘
นางสรัญญา  จารุวรรณโน
นักวิชาการ
โทร: ๗๓๑๑ 
นางสาวภัทรมาศ   ธิรักษพันธ์
นักวิชาการ
โทร: ๗๓๐๙
นางสาวชไมนุช   เขียวท้วม
นักวิชาการ
โทร: ๗๓๑๐
นายทรงยศ   อนันต์ธนพงศ์
นักวิชาการ
โทร: ๗๓๐๙
นางสาวนงนุช   คงสุวรรณ
นักวิชาการ
โทร: ๗๓๔๓, ๗๓๔๔,๗๔๓๕
นางวันทนารมณ์  กรีโส
นักวิชาการ
โทร: ๗๓๔๒
นายสรายุทธ  แก้วจังหวัด
นักวิชาการ
โทร: ๗๓๔๑ 

 


 
หลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน)
 
     

นางสาวอัลวาณี    กุเต๊ะ 
 เจ้าหน้าที่ประสานงาน
โทร: ๗๓๙๕
 


นางสาวรุ่งฤทัยรัตน์   เดชะ
 เจ้าหน้าที่ประสานงาน
โทร: ๗๓๙๕