ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง l   EN
  
 
 
เกี่ยวกับเรา
ประวัติ
ประกาศการจัดตัั้งและกำหนดภาระหน้าที่ของหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหารงาน
แผนพัฒนา
ผู้บริหารและบุคลากร
ติดต่อ
 
ติดต่อ กลับหน้าหลัก

     


 
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ  ๑๔๐  หมู่ที่  ๔  ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  ๙๐๐๐๐

Facebook :  Cat_tsu๒๔๓@hotmail.com
 
โทรศัพท์ / โทรสาร : ๐๗๔ - ๔๔๓๙๕๖

 
  สภานที่ให้บริการของฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา
 
 หอพักปาริชาต ๑    ภารกิจทุนการศึกษา   ภารกิจแนะแนวและจัดหางาน  ภารกิจวินัยนิสิต   ภารกิจส่งเสริมและพัฒนานิสิต                                                   ภารกิจศิษย์เก่าสัมพันธ์   ภารกิจงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์   และภารกิจบริการหอพักปาริชาต  ๑

หอพักปาริชาต  ๒    ภารกิจธุรการ  ภารกิจการเงินและบัญชี   ภารกิจกิจกรรมนิสิต   ภารกิจราชการทหาร   และภารกิจหลักสูตรพัฒนานิสิต                             (นอกชั้นเรียน)   ภารกิจบริการหอพักปาริชาต  ๒

หอพักปาริชาต  ๓       ภารกิจบริการหอพักปาริชาต  ๓

ชั้น  ๑  อาคาร  ๗       ภารกิจบริการอนามัย  และภารกิจประกันคุณภาพ