ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับเรา
ประวัติ
จุดยืนการพัฒนา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดของฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารและบุคลากร
ติดต่อ
 
จุดยืนการพัฒนา กลับหน้าหลัก


 
จุดยืนการพัฒนา (Strategic Posltioning)
1. ส่งเสริม พัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ  มีทักษะสากล  สมบูรณ์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและรองรับความต้องการของสังคม
2. กำกับ ดูแล การจัดบริการและสวัสดิการที่ดีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การดำรงชีวิตและการพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลาในการพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
5. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า
6. พัฒนาหอพักนิสิตให้เป็นหอพักแห่งการเรียนรู้และที่อยู่อาศัย
 

*********************