ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง l   EN
  
 
 
ประกันคุณภาพ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
แผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒
ระบบประเมินคุณภาพการศึกษา
แผนกลยุทธ์ 2558-2562 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2558
 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ กลับหน้าหลัก