ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง l   EN
  
 
 
กลุ่มภารกิจ / สวัสดิการนิสิต
กิจกรรมนิสิต
บริหารงานทั่วไป
บริการและสวัสดิการนิสิต
หลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั่นเรียน
 
กิจกรรมนิสิต กลับหน้าหลัก


กลุ่มกิจกรรมนิสิตมีบริการ  ดังนี้
 
๑. ภารกิจด้านบำเพ็ญประโยชน์
 
๒. ภารกิจด้านศิลปวัฒนธรรม
 
๓. ภารกิจด้านกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
 
๔. ภารกิจด้านสภานิสิต
 
๕. ภารกิจกิจกรรมระดับคณะ
 
๖. ภารกิจกิจกรรมบัณฑิตศึกษา
 
๗. คณะกรรมการบริหารกิจกรรมนิสิตภาคสมทบ

๘. คณะกรรมการกลั่นกรองกิจกรรมนิสิตภาคสมทบ

                                              *************