ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง l   EN
  
 
 
กลุ่มภารกิจ / สวัสดิการนิสิต
กิจกรรมนิสิต
บริหารงานทั่วไป
บริการและสวัสดิการนิสิต
หลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั่นเรียน
 
บริหารงานทั่วไป กลับหน้าหลัก                    มีการบริการและสวัสดิการนิสิต  ดังนี้
 
            ๑. ภารกิจสารบรรณ/ธุรการ                      ๗. ภารกิจงานประชุมและพิธีการ
 
            ๒.  ภารกิจแผนงานและงบประมาณ            ๘. ภารกิจงานประกันคุณภาพ
 
       ๓.  ภารกิจงานการเงินและบัญชี               ๙. ภารกิจ  ประกาศ  คำสั่ง  ระเบียบ  และข้อบังคับ
 
       ๔.  ภารกิจงานพัสดุ                               ๑๐. ภารกิจงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
 
        ๕.  ภารกิจงานบุคคล                            ๑๑. ภารกิจงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
  
        ๖.  ภารกิจบริการเอกสาร                       ๑๒. ภารกิจงานบริการทั่วไป
                                         
                                                          *********