ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง l   EN
  
 
 
กลุ่มภารกิจ / สวัสดิการนิสิต
กิจกรรมนิสิต
บริหารงานทั่วไป
บริการและสวัสดิการนิสิต
หลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั่นเรียน
 
บริการและสวัสดิการนิสิต กลับหน้าหลัก


 
 
มีบริการและสวัสดิการนิสิต ดังนี้
.  ภารกิจหอพัก                                  ๖.  ภารกิจงานสวัสดิการนิสิต
 
๒.  ภารกิจทุนการศึกษา                         ๗. ภารกิจงานทะเบียนราษฎร์   
 
๓.  ภารกิจทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา         ๘.  ภารกิจงานแนะแนวและจัดหางาน      
 
.  ภารกิจราชการทหาร                        ๙.  ภารกิจงานให้คำปรึกษา                             
.  ภารกิจบริการอนามัย                      ๑๐.  ภารกิจวินัยนิสิต

                            ***************