ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง l   EN
  
 
 
กลุ่มภารกิจ / สวัสดิการนิสิต
กิจกรรมนิสิต
บริหารงานทั่วไป
บริการและสวัสดิการนิสิต
หลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั่นเรียน
 
หลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั่นเรียน กลับหน้าหลัก

                       
                     มีบริการและสวัสดิการนิสิต ดังนี้
                  ๑. ภารกิจวางแผนและประสานงานการจัดการหลักสูตรฯ
                  ๒. ภารกิจบริหารงานและจัดการหลักสูตร
                  ๓. ภารกิจพัฒนาระบบการควบคุม ดูแล และตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมในหลักสูตรฯ
                  ๔. ภารกิจประเมินผลและจัดทำเอกสารรับรองการเข้าร่วมหลักสูตร
                  ๕. ภารกิจวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฯ
                                
                                                **********