ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง l   EN
  
 
 
บริการสารสนเทศ
ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน
ระบบบริหารจัดการหอพักนิสิต
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เชิดชูเกียรติ / คนเก่ง TSU
สิทธิการรักษาพยาบาล
 
สิทธิการรักษาพยาบาล กลับหน้าหลัก

            ** ประกันสุขภาพนิสิต

         **
ประกันอุบัติเหตุนิสิต

         ** 
ลงทะเบียนบัตรทอง

         ติดต่อ   ภารกิจบริการอนามัย ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา
                    ได้ที่ อาคารกิจการนิสิต  (หลังใหม่)
                    โทร.074-317600 ต่อ 7360