ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง l   EN
  
 
 
ติดต่อ
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา
 
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา กลับหน้าหลัก

             
                    ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ  ๑๔๐  หมู่ที่  ๔  ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  ๙๐๐๐๐

Facebook :  ฝ่ายกิจการนิสิต ม.ทักษิณ     โทรศัพท์ / โทรสาร : ๐๗๔ - ๓๑๗๖๔๒

 
สถานที่ให้บริการของฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา
 
                     หอพักปาริชาต ๑    ภารกิจทุนการศึกษา     ภารกิจวินัยนิสิต     ภารกิจศิษย์เก่าสัมพันธ์   ภารกิจงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์   และภารกิจบริการหอพักปาริชาต  ๑

                     หอพักปาริชาต  ๒    ภารกิจธุรการ  ภารกิจการเงินและบัญชี   ภารกิจกิจกรรมนิสิต   ภารกิจราชการทหาร   และภารกิจหลักสูตรพัฒนานิสิต  (นอกชั้นเรียน)   ภารกิจส่งเสริมและพัฒนานิสิต  ภารกิจบริการหอพักปาริชาต  ๒

                      หอพักปาริชาต  ๓       ภารกิจบริการหอพักปาริชาต  ๓

                      ชั้น  ๑  อาคาร  ๗       ภารกิจบริการอนามัย  และภารกิจประกันคุณภาพ
                       
                      อาคาร  ๑๕      ภารกิจแนะแนวและจัดหางาน                                            *******************