ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ติดต่อ
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา
 
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา กลับหน้าหลัก

ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ  ๑๔๐  หมู่ที่  ๔  ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  ๙๐๐๐๐

Facebook :  Cat_tsu๒๔๓@hotmail.com    โทรศัพท์ / โทรสาร : ๐๗๔ - ๔๔๓๙๕๖

 
สถานที่ให้บริการของฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา
 
                     หอพักปาริชาต ๑    ภารกิจทุนการศึกษา   ภารกิจแนะแนวและจัดหางาน  ภารกิจวินัยนิสิต   ภารกิจส่งเสริมและพัฒนานิสิต   ภารกิจศิษย์เก่าสัมพันธ์   ภารกิจงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์   และภารกิจบริการหอพักปาริชาต  ๑

                       หอพักปาริชาต  ๒    ภารกิจธุรการ  ภารกิจการเงินและบัญชี   ภารกิจกิจกรรมนิสิต   ภารกิจราชการทหาร   และภารกิจหลักสูตรพัฒนานิสิต  (นอกชั้นเรียน)   ภารกิจบริการหอพักปาริชาต  ๒

                        หอพักปาริชาต  ๓       ภารกิจบริการหอพักปาริชาต  ๓

                        ชั้น  ๑  อาคาร  ๗       ภารกิจบริการอนามัย  และภารกิจประกันคุณภาพ                                            *******************