ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 มิ.ย.60 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ (งบดำเนินงาน) หน่วยงานกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมSC216 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง