ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 ต.ค.60 ถึงวันที่ 3 ต.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ฝ่ายแผนงาน ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคาร 7 สงขลา