ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 ก.พ.61 ถึงวันที่ 5 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม SC 216 วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุมทานตะวัน SC 1218 วิทยาเขตพัทลุง