ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
 

ภาพโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานของเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559