ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
     
 
ข้อมูลระดับหน่วยงาน
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ฝ่ายแผนงาน
แผนกลยุทธ์ ฝ่ายแผนงาน
แผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน
แผนพัฒนาบุคลากร ฝ่านแผนงาน
การประกันคุณภาพ
รายงานการควบคุมภายใน ฝ่ายแผนงาน
การจัดการความรู้
การบริหารความเสี่ยง ฝ่ายแผนงาน
คู่มือ
 
ข้อมูลระดับหน่วยงาน กลับหน้าหลัก
    รายงานการควบคุมภายใน ฝ่ายแผนงาน  
-->  page 1