ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
     
 
บริการข้อมูล
พระราชกฤษฎีกา
หนังสือเวียน
 
บริการข้อมูล กลับหน้าหลัก
    หนังสือเวียน  
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (๒) ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (1) ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๐
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (2) ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๐
อัตราราคางานต่อหน่วย (1) ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๐
อัตราราคางานต่อหน่วย (2) ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๐
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สมัมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๐ (๑)
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สมัมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๐ (๒)
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ (1) ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๐
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ (2) ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๐
ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๙
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ (1) ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๙
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ (2) ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๙
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช่จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (1) ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๙
อัตราราคางานต่อหน่วย (1) ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๙
อัตราราคางานต่อหน่วย (2) ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๙
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช่จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (2) ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๙
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2560
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปครุภัณฑ์การแพทย์ ปรับปรุงในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปครุภัณฑ์การแพทย์ ปรับปรุงในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม ๒๕๖๐
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช่จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๑
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๑
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สมัมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๑ (๑)
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สมัมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๑ (๒)
อัตราราคางานต่อหน่วย (๑) ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๑
อัตราราคางานต่อหน่วย (๒) ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๑
อัตราราคางานต่อหน่วย (๓) ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๑
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2561
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2561
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2561
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 - มิถุนายน 2561)
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2561
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2561
อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สมัมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
-->  page 1