ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
ข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ส่วนที่2)
งบประมาณ
สารสนเทศ
การบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
การควบคุมภายในมหาวิทยาลัย
รายการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย
คู่มือ
ข้อมูลแผนจังหวัด
การติดตามและประเมินผลแผน
แผนอื่นๆ
 
 
งบประมาณ กลับหน้าหลัก
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ (3)
รายงานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ (2)
รายงานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ (1)
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ
รายละเอียดการอนุมัติงวดเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 1 ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ
-->  page 1