ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
ข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
อัตรากำลัง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ส่วนที่2)
งบประมาณ
สารสนเทศ
การบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
การควบคุมภายในมหาวิทยาลัย
รายการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย
คู่มือ
ข้อมูลแผนจังหวัด
การติดตามและประเมินผลแผน
แผนอื่นๆ
 
 
สารสนเทศ กลับหน้าหลัก
      รายงานสรุปจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)
FTES ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3 - 2 ปีการศึกษา 2560
FTES ปีการศึกษา 2560
FTES ภาคการศึกษาที่ 2 - 1 ปีการศึกษา 2560 และ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2561)
FTES ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และ ภาคเรียนที่ 2 - 3 ปีการศึกษา 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2561)
FTES ปีการศึกษา 2559
FTES ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2559
FTES ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และ ภาคเรียนที่ 2 - 3 ปีการศึกษา 2558
FTES ปีการศึกษา 2558
FTES ภาคการศึกษาที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2558 และ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557
FTES ภาคการศึกษาที่ 2 - 3 ปีการศึกษา 2557 และ ภาคการศึกษาที่ 1 การศึกษา 2558
FTES การศึกษา 2557
FTES ภาคการศึกษาที่ 3 การศึกษา 2556 ภาคการศึกษาที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2557 (เกณฑ์ใหม่)
FTES ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556 และภาคการศึกษาที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2557 (เกณฑ์เดิม)
FTES ภาคการศึกษาที่ 2 - 3 ปีการศึกษา 2556 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557-เกณฑ์ใหม่-ปรับปรุงข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2557
FTES ภาคการศึกษาที่ 2 - 3 ปีการศึกษา 2556 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557-เกณฑ์เดิม-ปรับปรุงข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2557
FTES ปีการศึกษา 2556
FTES ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ภาคการศึกษาที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2556
FTES ภาคการศึกษาที่ 2 - 3 ปีการศึกษา 2555 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
FTES ปีการศึกษา 2555
FTES ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2554 ภาคการศึกษาที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2555
FTES ภาคเรียนที่ 2 - 3 ปีการศึกษา 2554 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
FTES ปีการศึกษา 2554
FTES ภาคการศึกษาที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2554
FTES ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
FTES) ปีการศึกษา 2553
FTES ปีการศึกษา 2552
-->  page 1