มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ฝ่ายแผนงานพบปะคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น ณ ห้องประชุม หอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในการนี้ต้องขอขอบคุณคณะศึกษาศาสตร์ ที่ให้โอกาสฝ่ายแผนงานมารวมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
ฝ่ายแผนงานพบปะคณะศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 17 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในการนี้ต้องขอขอบคุณคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ให้โอกาสฝ่ายแผนงานมารวมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพัฒนามหาวิทยา
ฝ่ายแผนงานลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการใช้งานคุณภาพเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริเวณหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อรวมกับสำนักคอมพิวเตอร์ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ฝ่ายแผนงานพบปะคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30- 15.30 น ณ ห้องประชุมทานตะวัน 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในการนี้ต้องขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ที่ให้โอกาสฝ่ายแผนงานมารวมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพัฒนามหา
ฝ่ายแผนงานพบปะคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น ณ ห้องประชุมทานตะวัน 1 วิทยาเขตพัทลุง และ ห้องประชุม SC216 วิทยาเขตสงขลา ในการนี้ต้องขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์ ที่ให้โอกาสฝ่ายแผนงานมารวมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่
ฝ่ายแผนงานพบปะคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น ณ ห้องประชุมคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในการนี้ต้องขอขอบคุณคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ที่ให้โอกาสฝ่ายแผนงานมารวมแลกเปลี่ยนข
ฝ่ายแผนงานพบปะวิทยาเขตพัทลุง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น ณ ห้องประชุมปาริฉัตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในการนี้ต้องขอขอบคุณวิทยาเขตพัทลุง ที่ให้โอกาสฝ่ายแผนงานมารวมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
ฝ่ายแผนงานพบปะคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น ณ ห้องประชุมดอกพยอม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในการนี้ต้องขอขอบคุณคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ให้โอกาสฝ่ายแผนงานมารวมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
ฝ่ายแผนงานพบปะคณะมนุษยสาศตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในการนี้ต้องขอขอบคุณคณะมนุษยสาศตร์และสังคมศาสตร์ ที่ให้โอกาสฝ่ายแผนงานมารวมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพัฒนามหาว
ฝ่ายแผนงานพบปะฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในการนี้ต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารงานวิทยาเขตสงขลา ที่ให้โอกาสฝ่ายแผนงานมารวมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่
ฝ่ายแผนงานพบปะคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในการนี้ต้องขอขอบคุณคณะนิติศาสตร์ ที่ให้โอกาสฝ่ายแผนงานมารวมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คำของบลงทุน) วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการ C207 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายแผนงานพบปะคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น ณ ห้องอบรมเชิงปฏิบัติการ อาคารต้นแบบ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ฝ่ายแผนงานพบปะคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลาณ ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง วิทยาเขตสงขลา
การประชุมพิจารณาค่าใช้จ่ายส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลส 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุมทานตะวัน อาคารบริหารและสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
กิจกรรม ๕ ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องฝ่ายแผนงาน ชั้น ๔ อาคาร ๗ วิทยาเขตสงขลา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คำของบดำเนินการ และจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ) วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการ C207 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
กิจกรรมยืดเส้นยืนสาย ครั้งที่ 1 ประจำเดือนเมษายน วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องหัวหน้าฝ่ายแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
กิจกรรม ๕ ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องฝ่ายแผนงาน ชั้น ๔ อาคาร ๗ วิทยาเขตสงขลา
เมื่อวันที่ 6-8 มีค.61 หัวหน้าฝ่ายแผนงาน และน.ส.รัชนีกร ชูเชิด ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ให้เป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้และบรรยายหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม SC 216 วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุมทานตะวัน SC 1218 วิทยาเขตพัทลุง
ฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย หัวหน้าฝ่านแผนงาน พร้อมด้วยบุคลากร ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย นำกระเช้าของขวัญ มอบให้กับสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เนื่องในวาระดิถีปีใหม่ 2561
ฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย หัวหน้าฝ่านแผนงาน พร้อมด้วยบุคลากร ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย นำกระเช้าของขวัญ มอบให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในวาระดิถีปีใหม่ 2561
"ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ฝ่ายแผนงาน วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑
กิจกรรม ๕ ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องฝ่ายแผนงาน ชั้น ๔ อาคาร ๗ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายแผนงานเข้าร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ‘ 61 สืบสานประเพณีไทย ณ หอประชุมปาริชาติ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร นำกระเช้าของขวัญ มอบให้กับสำนักงบประมาณ เนื่องในวารดิถีปีใหม่ 2561 วันที่ 20 ธันวาคม 2560
ฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร นำกระเช้าของขวัญ มอบให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เนื่องในวารดิถีปีใหม่ 2561 วันที่ 20 ธันวาคม 2560
โครงการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย "วิพากษ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 - 2580" ระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2560 ณ อันนตรา สิเกา รีสอร์ท อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โครงการเยี่ยมชมและดูงานด้านกายภาพมหาวิทยาลัยทักษิณของสำนักงบประมาณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา
โครงการเยี่ยมชมและดูงานด้านกายภาพมหาวิทยาลัยทักษิณของสำนักงบประมาณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาเขตพัทลุง และ วิทยาเขตสงขลา
ประชุมเพื่อชี้แจงและหารือ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2580 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุมปาริฉัตร วิทยาเขตพัทลุง
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำของประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบลงทุน) วันที่ 19 ตุลคา 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C207 สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา
ประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2อาคาร 7 สงขลา/ห้องประชุมปาริฉัตร ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง พัทลุง/ห้องประชุมหน่วยประสานงานกลาง สกอ. กทม.
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ฝ่ายแผนงาน ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคาร 7 สงขลา
กิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องฝ่ายแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
กิจกรรมโยคะ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ ห้องหัวหน้าฝ่ายแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
การประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ (งบดำเนินงาน) หน่วยงานกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมSC216 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง
กิจกรรมโยคะ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 16.30 น. ณ ห้องหัวหน้าฝ่ายแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
กิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 3 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องฝ่ายแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "กระบวนการจัดทำ ถ่ายทอด และทบทวนแผนมหาวิทยาลัยตามวิสัยทัศน์" เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ คุ้มไทรงาม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ฝ่ายแผนงานพบปะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00-17.15 น. ณ ห้องประชุม 13210 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายแผนงานพบปะฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 -15.30น. ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ฝ่ายแผนงานพบปะสถาบันทักษิณคดีศึกษา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 - 17.00น. ณ ห้องประชุมซูซูกิ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
การประชุมพิจารณาค่าใช้จ่ายส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลส 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุมปาริฉัตร ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คำของบดำเนินการ และจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ) วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการ C207 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
กิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 วันที่ 11 เมษายน 2560 ตั้งแต่่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องฝ่ายแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรฝ่านแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างนที่ 25 - 28 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรฝ่านแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างนที่ 25 - 28 เมษายน 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


หน้าที่ :