มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
กิจกรรมโยคะ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ ห้องหัวหน้าฝ่ายแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
การประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ (งบดำเนินงาน) หน่วยงานกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมSC216 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง
กิจกรรมโยคะ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 16.30 น. ณ ห้องหัวหน้าฝ่ายแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
กิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 3 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องฝ่ายแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "กระบวนการจัดทำ ถ่ายทอด และทบทวนแผนมหาวิทยาลัยตามวิสัยทัศน์" เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ คุ้มไทรงาม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ฝ่ายแผนงานพบปะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00-17.15 น. ณ ห้องประชุม 13210 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายแผนงานพบปะฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 -15.30น. ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ฝ่ายแผนงานพบปะสถาบันทักษิณคดีศึกษา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 - 17.00น. ณ ห้องประชุมซูซูกิ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
การประชุมพิจารณาค่าใช้จ่ายส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลส 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุมปาริฉัตร ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คำของบดำเนินการ และจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ) วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการ C207 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
กิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 วันที่ 11 เมษายน 2560 ตั้งแต่่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องฝ่ายแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรฝ่านแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างนที่ 25 - 28 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรฝ่านแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างนที่ 25 - 28 เมษายน 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เยี่ยมชมและรับฟังความคิดเห็นชุมชนที่สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการเข้าไปดำเนินการด้วย วันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ชุมชนบ้านในกอย บ้านสายกลาง อำเภอป่าบอน และชุมชนตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ฝ่ายแผนงานพบปะคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 - 16.00น. ณ ห้องแหล่งการเรียนรู้ อาคารคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายแผนงานพบปะคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.05 - 15.00น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
กิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 1 วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องฝ่ายแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายแผนงานพบปะสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายแผนงานพบปะวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 10.00 - 15.30น. ณ ห้องประชุมสารรูป วิทยาลัยภุมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ฝ่ายแผนงานพบปะคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 13.10 - 15.30น. ณ ห้องประชุมคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ชั้น 2 อาคารคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสงขลา


หน้าที่ :