มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
การประชุมพิจารณาค่าใช้จ่ายส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลส 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุมทานตะวัน อาคารบริหารและสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
กิจกรรม ๕ ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องฝ่ายแผนงาน ชั้น ๔ อาคาร ๗ วิทยาเขตสงขลา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คำของบดำเนินการ และจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ) วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการ C207 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
กิจกรรมยืดเส้นยืนสาย ครั้งที่ 1 ประจำเดือนเมษายน วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องหัวหน้าฝ่ายแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
กิจกรรม ๕ ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องฝ่ายแผนงาน ชั้น ๔ อาคาร ๗ วิทยาเขตสงขลา
เมื่อวันที่ 6-8 มีค.61 หัวหน้าฝ่ายแผนงาน และน.ส.รัชนีกร ชูเชิด ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ให้เป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้และบรรยายหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม SC 216 วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุมทานตะวัน SC 1218 วิทยาเขตพัทลุง
ฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย หัวหน้าฝ่านแผนงาน พร้อมด้วยบุคลากร ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย นำกระเช้าของขวัญ มอบให้กับสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เนื่องในวาระดิถีปีใหม่ 2561
ฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย หัวหน้าฝ่านแผนงาน พร้อมด้วยบุคลากร ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย นำกระเช้าของขวัญ มอบให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในวาระดิถีปีใหม่ 2561
"ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ฝ่ายแผนงาน วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑
กิจกรรม ๕ ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องฝ่ายแผนงาน ชั้น ๔ อาคาร ๗ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายแผนงานเข้าร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ‘ 61 สืบสานประเพณีไทย ณ หอประชุมปาริชาติ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร นำกระเช้าของขวัญ มอบให้กับสำนักงบประมาณ เนื่องในวารดิถีปีใหม่ 2561 วันที่ 20 ธันวาคม 2560
ฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร นำกระเช้าของขวัญ มอบให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เนื่องในวารดิถีปีใหม่ 2561 วันที่ 20 ธันวาคม 2560
โครงการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย "วิพากษ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 - 2580" ระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2560 ณ อันนตรา สิเกา รีสอร์ท อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โครงการเยี่ยมชมและดูงานด้านกายภาพมหาวิทยาลัยทักษิณของสำนักงบประมาณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา
โครงการเยี่ยมชมและดูงานด้านกายภาพมหาวิทยาลัยทักษิณของสำนักงบประมาณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาเขตพัทลุง และ วิทยาเขตสงขลา
ประชุมเพื่อชี้แจงและหารือ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2580 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุมปาริฉัตร วิทยาเขตพัทลุง
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำของประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบลงทุน) วันที่ 19 ตุลคา 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C207 สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา
ประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2อาคาร 7 สงขลา/ห้องประชุมปาริฉัตร ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง พัทลุง/ห้องประชุมหน่วยประสานงานกลาง สกอ. กทม.
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ฝ่ายแผนงาน ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคาร 7 สงขลา
กิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องฝ่ายแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
กิจกรรมโยคะ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ ห้องหัวหน้าฝ่ายแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
การประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ (งบดำเนินงาน) หน่วยงานกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมSC216 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง
กิจกรรมโยคะ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 16.30 น. ณ ห้องหัวหน้าฝ่ายแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
กิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 3 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องฝ่ายแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "กระบวนการจัดทำ ถ่ายทอด และทบทวนแผนมหาวิทยาลัยตามวิสัยทัศน์" เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ คุ้มไทรงาม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ฝ่ายแผนงานพบปะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00-17.15 น. ณ ห้องประชุม 13210 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายแผนงานพบปะฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 -15.30น. ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ฝ่ายแผนงานพบปะสถาบันทักษิณคดีศึกษา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 - 17.00น. ณ ห้องประชุมซูซูกิ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
การประชุมพิจารณาค่าใช้จ่ายส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลส 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุมปาริฉัตร ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คำของบดำเนินการ และจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ) วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการ C207 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
กิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 วันที่ 11 เมษายน 2560 ตั้งแต่่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องฝ่ายแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรฝ่านแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างนที่ 25 - 28 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรฝ่านแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างนที่ 25 - 28 เมษายน 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เยี่ยมชมและรับฟังความคิดเห็นชุมชนที่สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการเข้าไปดำเนินการด้วย วันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ชุมชนบ้านในกอย บ้านสายกลาง อำเภอป่าบอน และชุมชนตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ฝ่ายแผนงานพบปะคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 - 16.00น. ณ ห้องแหล่งการเรียนรู้ อาคารคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายแผนงานพบปะคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.05 - 15.00น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
กิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 1 วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องฝ่ายแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายแผนงานพบปะสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายแผนงานพบปะวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 10.00 - 15.30น. ณ ห้องประชุมสารรูป วิทยาลัยภุมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ฝ่ายแผนงานพบปะคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 13.10 - 15.30น. ณ ห้องประชุมคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ชั้น 2 อาคารคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายแผนงานพบปะคณะศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ 2 วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร นำกระเช้าของขวัญ มอบให้กับสำนักงบประมาณ เนื่องในวาระดิถีปีใหม่ 2560 วันที่ 20 ธันวาคม 2559
ฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร นำกระเช้าของขวัญ มอบให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เนื่องในวาระดิถีปีใหม่ 2560 วันที่ 20 ธันวาคม 2559
ร่วมหารือเรื่องบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ มหาวิทยาลัยทักษิณ วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ เวลา 15.00 - 16.30 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คำของบลงุทน) วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการ C207 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
กิจกรรมฝ่ายแผนงานพบปะหน่วยงาน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 17.00 ณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน และ คณะวิศวกรรมศาสตร์
กิจกรรมฝ่ายแผนงานพบปะหน่วยงาน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 17.00 ณ คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25560 วันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 -12.00 ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7


หน้าที่ :