สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
0 0 0 0 0 0 0
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 "สร้างสรรค์งานวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"...
งานวัน “นักประดิษฐ์” ประจำปี 2562...
ขอเชิญนิสิต นักศึกษาจากสถาบันการอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม...
ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)...
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10...
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20...
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th International Conference on Language and Communication 2019 : Language and Communication in the Era of Glocalization...
ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2019 ครั้งที่ 11...
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1...
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference “Higher Education for All: Surviving in Times of Change”...
ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของ ศจย. ปีพ.ศ. 2561 - 2562 (ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 มกราคม 2562)...
ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2562...
ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562...
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เฉพาะเป้าที่ 3-4)...
ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุหนุนการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ประเภททุนวิจัยพื้นฐาน...
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...