สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 พ.ย.60 ถึงวันที่ 17 พ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรม “การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัย” ภายใต้การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา คลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง ระยะที่ 3
 
     
            เมื่อวันที่ 14 - 15 พ.ย.60 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการฝึกอบรม “การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัย” ภายใต้การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา คลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง ระยะที่ 3 ณ โรงแรมหาดทองรีสอร์ท อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยาย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัย พร้อมทั้งการนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัยฯ และรับฟังข้อเสนอแนะจากวิทยากร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โยธิน แสวงดี อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรแลละสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรของโครงการ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งผลให้นักวิจัยมีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น