สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 15 ธ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และจัดแสดงนิทรรศการในงาน Seoul International Invention Fair 2017ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
 
     
      ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมพงค์ โอทอง และคณะนักวิจัยผู้ประดิษฐ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ สำหรับผลงานวิจัย
เรื่อง "ระบบผลิตไฮโดรเจนชีวภาพจากของเสียอินทรีย์และน้ำเสียโดยการบูรณาการกระบวนการหมักแบบไร้แสงกับกระบวนการอิเล็คโตรไลซิสชนิดใช้ตัวเร่งชีวภาพที่อุณหภูมิสูง" ที่ได้รับรางวัล Gold Prize จากการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และจัดแสดงนิทรรศการในงาน Seoul International Invention Fair 2017ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. 2560- 3 ธ.ค. 2560 ซึ่งกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้สนับสนุนการส่งผลงานเข้าร่วม กิจกรรมดังกล่าว