สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 15 ธ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือนของโครงการวิจัย ภายใต้การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง ระยะที่ 3
 
     

            เมื่อวันที่ 12–13 ธ.ค. 60 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดเวทีรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือนของโครงการวิจัย ภายใต้การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง ระยะที่ 3 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหารและสำนักงานกลาง (ตึกโดม) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

           กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการวิจัยฯ และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิจัย ม.หาดใหญ่ อ.สุปราณี จงดีไพศาล ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี นายแก้ว สังข์ชู ประธานกรรมการร่วมเครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อการปฏิรูป และนายสมคิด ทองสงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยให้นักวิจัย สามารถนำข้อเสนอแนะและองค์ความรู้ต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของโครงการวิจัยฯต่อไป