สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 16 ม.ค.61 ถึงวันที่ 16 ม.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
 
     
            ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561 ณ ห้องศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ และประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาเครือข่ายให้มีความรู้  ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ และบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยงานราชการ องค์กรวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืน นั้น
          ในการนี้  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอความอนุเคราะห์พิจารณาส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย และมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ในหน่วยงานของท่านเข้ารับการฝึกอบรม ในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ สนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดโครงการแก่ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าอบรม ซึ่งผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครฯ ไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทาง E-mail : ird_center@hotmail.com หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มกราคม 2561
         สำหรับผลการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าอบรม ผู้จัดจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ทาง e-mail ของผู้สมัคร ซึ่งผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้ มีสิทธิเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ และ ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่
http://research.sru.ac.th