สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 7 ก.พ.61 ถึงวันที่ 28 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : ประเภทรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561
 
     

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : ประเภทรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561

1.รางวัลระดับดีมาก
เรื่อง คลื่นผิวพลาสมอนเรโซแนนซ์เซ็นเซอร์ที่ทำงานบนสาร์ทโฟน
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
โดย ดร.ปกรณ์ ปรีชาบูรณะ (มธ.)
ดร.ศุภลักษณ์ อำลอย

2.รางวัลประกาศเกียรติคุณ
เรื่อง แบบจำลองระบบสุริยะโลกเสมือนผสนายโลกจริง
สาขาการศึกษา สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
โดย ผศ.ดร.สุวิทย์ คงภักดี
นายวิทยา ทวีพงศ์ศักดิ์

ซึ่งเข้าร่วมรับมอบรางวัล ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ในงานวัน “นักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงานวันนักประดิษฐ์ 2561 จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 
1. “กรรมวิธีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำทิ้งโดยใช้เอนไซม์ไลเปสจากผลปาล์มเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา”อนุสิทธิบัตรเลขที่คำขอ 1703000001 ผู้ประดิษฐ์ รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์

2.เรื่อง “เชื้อเพลิงขยะ Refuse Derived Fuel (RDF) ผสมกะลาปาล์ม และกรรมวิธีการผลิต” อนุสิทธิบัตรเลขที่ 12606 
ผู้ประดิษฐ์ รศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์

และมีนักวิจัยเข้าร่วมประกวดโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561 (รอบตัดสิน) ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2561 ระดับอุดมศึกษา จำนวน 5 เรื่อง