สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ทุนวิจัย
เริ่มแสดง :: 22 ก.พ.61 ถึงวันที่ 26 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2561
 
     
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 ประเภททุน (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์)
เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่-26 มีนาคม 2561

สามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยประเภทต่างๆ พร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 
http://www2.tsu.ac.th/org/rdi/page_detial.php?ids=718&idm=4&mid=175