สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 28 ก.พ.61 ถึงวันที่ 16 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การฝึกอบรมหลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
 
     
              ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561การฝึกอบรมหลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ อาคารบริหารและสำนักงานกลาง (ตึกโดม) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  กิจกรรมครั้งนี้เป็นการอบรมปฏิบัติการ มีกิจกรรมภาคบรรยาย ฝึกปฏิบัติ ทำกิจกรรมร่วมกัน และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ประกอบด้วยเนื้อหาภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต ที่ปรึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรของโครงการ
               ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วม ผ่านเว็บไชต์ https://goo.gl/forms/DsR0wnsAA6pEYfou2
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณชาญณรงค์ คงทน หมายเลขโทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 7256 มือถือ 081-5407304
หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561