สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 มี.ค.61 ถึงวันที่ 26 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิต รายวิชา 0206222 คณะวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ Chromatography
 
     
นิสิตสาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ รายวิชา 0206222 จำนวน 16 คน 
เข้าศึกษาดูงานเครื่องมือห้องปฏิบัติการ Chromatography 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561