สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 เม.ย.61 ถึงวันที่ 2 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตรายวิชา 0502305 เข้าศึกษาดูงานเครื่องมือ Gas Chromatograph และ High performance liquid chromatograph
 
     
นิสิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา รายวิชา 0502305  การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย เข้าศึกษาดูเครื่องมือ Gas Chromatograph และ High performance liquid chromatograph
วันที่ 2-3 เมษายน 2561