สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 เม.ย.61 ถึงวันที่ 2 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2561 (Regional Research Expo 2018)
 
     

เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม 2561  มหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2561 (Regional Research Expo 2018)”  ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และโรงสีแดง เมืองเก่าสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ภายใต้แนวคิด “วิจัยและนวัตกรรมปักษ์ใต้สู่การพึ่งพาของสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสู่การใช้ประโยชน์ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลงานวิจัยและข้อมูลทางการศึกษาอื่น ๆ ในการกระจายโอกาสและเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษา ครู อาจารย์ หน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป