สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 4 เม.ย.61 ถึงวันที่ 4 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การฝึกอบรมหลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
 
     
เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การฝึกอบรมหลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ อาคารบริหารและสำนักงานกลาง (ตึกโดม) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีกิจกรรมภาคบรรยาย และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ประกอบด้วยเนื้อหาภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต ที่ปรึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรของโครงการ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 41 คน