สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 เม.ย.61 ถึงวันที่ 5 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงาน
 
     

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 2 และ 3 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.สุปานดี มณีโลกย์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ นำนิสิตชั้นปีที่ 3 รายวิชา 0502305 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมจำนวน 51 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ ทฤษฏี หลักการ และเทคนิคการใช้งานเครื่องมือ Gas Chromatography–Mass Spectrometry (GC-MS) และ High Performance Liquid Chromatography จาก อาจารย์ ดร.จารุรัตน์ ปัญโญ และ อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนา ฮกทา ผู้เชี่ยวชาญประจำห้องปฏิบัติการ Chromatography ศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ