สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 เม.ย.61 ถึงวันที่ 20 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตชั้นปีที่ 3 รายวิชา 0225213 การใช้เครื่องมือและเทคนิคทางจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงาน
 
     

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำนิสิตชั้นปีที่ 3 รายวิชา 0225213 การใช้เครื่องมือและเทคนิคทางจุลชีววิทยา จำนวน 25 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ ทฤษฏี หลักการ และเทคนิคการใช้งานเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง จาก คุณขวัญใจ นิ่มดวง หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง และหัวข้อ ทฤษฏี หลักการ และเทคนิคการใช้งานเครื่องมือกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จาก อาจารย์ ดร. คมกริช โชคพระสมบัติ ผู้เชี่ยวชาญประจำห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ