สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 พ.ค.61 ถึงวันที่ 30 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : งานประชุมวิชาการระดับชาติ TSU Conference ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561
 
     
        เมื่อวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28  ประจำปี 2561  ภายใต้หัวข้อ :  งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Research and Innovation for Social Stability, Prosperity and Sustainability)  โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา    โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต  ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นประธานในพิธีเปิดและการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ การสร้างสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยใช้งานวิจัยและนวัตกรรม

(ดูเว็บไซต์งานประชุม)