สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ทุนวิจัย
เริ่มแสดง :: 1 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 16 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สกว.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2562
 
     
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2562 ใน 3 ประเภททุน ได้แก่

1. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (สกว.สนับสนุนร่วมกับ สกอ.)
2. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (สกว. สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)
3. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย สกว.) (สกว.สนับสนุนร่วมกับสาถาบันต้นสังกัด

ประกาศรับข้อเสนอโครงการข้างต้น ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ สกว. 0-2278-8252-60 เว็บไซต์ http://academics.trf.or.th