สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 6 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
 
     
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 
 ณ ห้องประชุม sc216 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เพื่อให้มหาวิทยาลัยทักษิณสามารถจัดทำแผนบูรณาการฯ และจัดส่งโครงการวิจัยได้ทันตามที่ วช.กำหนด