สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 7 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 (RANC 2018)
 
     

            เมื่อวันที่ 27-29 พ.ค.61 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 (RANC 2018) ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ภายใต้หัวข้อ “สานพลังอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ซึ่งเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักวิจัยในแต่ละเครือข่ายฯ ได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกัน โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้

          กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การเสวนาทางวิชาการ ดำเนินการภายใต้หัวข้อหลัก คือ “สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน การจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ประกอบด้วย นิทรรศการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 9 เครือข่าย , นิทรรศการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง, นิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิณทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากฐานรากสู่รัฐและพาณิชย์, นิทรรศการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), พื้นที่เจรจาธุรกิจ เพื่อการประสานความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและภาคเอกชน

          โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยในงานดังกล่าว และกิจกรรมภาคการแสดงได้รับความอนุเคราะห์ชุดการแสดงจากคณะศิลปะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ทำการแสดงชื่อชุด อีแปะ : เหรียญสามวัฒนธรรมซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตสาขาวิชาศอลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณมีแนวความคิดต้องการนำเสนอให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคนในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยหยิบยก “เหรียญอีแปะ” สัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ของทั้งสามเชื้อชาติได้แก่เชื้อชาติไทย เชื้อชาติมลายู และเชื้อชาติจีน มาสร้างสรรค์เป็นผลงานการแสดงชุด “อีแปะ : เหรียญสามวัฒนธรรม” ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากผู้เข้าร่วมการประชุมฯ อย่างล้นหลาม