สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 27 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ“ถอดบทเรียนการดำเนินงานและสรุปบทเรียนในภาพรวมของโครงการ การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา คลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง ระยะที่ 3”
 
     
        เมื่อวันที่ 25–26 มิ.ย. 61 สถาบันวิจัยและพัฒนา
จัดโครงการ“ถอดบทเรียนการดำเนินงานและสรุปบทเรียนในภาพรวมของโครงการ การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา คลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง ระยะที่ 3” 
ณ โรงแรมลำปำรีสอร์ท ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัยในภาพรวมของโครงการและประชุมถอดบทเรียน เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัย ชุมชนและภาคีเครือข่าย ให้ผลการดำเนินการวิจัยและด้านต่างๆ เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่านจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง คือ นายปราโมทย์ แก่นอินทร์ นางนิจฉรา ชูผล และนายทรงวุฒิ ท่าจีน นับเป็นอีกโครงการที่สอดคล้องกับปณิธานที่ว่า ”มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม” อย่างแท้จริง