สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 28 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การสะท้อนปัญหา ข้อเสนอแนะ และการร่วมทุนเพื่อพัฒนาแผนบูรณาการวิจัย ปีงบประมาณ 2563
 
     
การสะท้อนปัญหา ข้อเสนอแนะ และการร่วมทุนเพื่อพัฒนาแผนบูรณาการวิจัย ปีงบประมาณ 2563
เรื่อง  “นวัตกรรมการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ เพื่อการส่งออกครบวงจร”
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ห้องประชุมสภาเกษตรกร จังหวัดพัทลุง อ. เมืองพัทลุง  จ.พัทลุง