สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 29 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 29 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ”
 
     
                  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ”
ณ ห้อง IT 302 สำนักคอมพิวเตอร์ และศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และผู้ดูแลห้องปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่ตนรับผิดชอบได้ รวมไปถึงการฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ ESPReL Checklist และระบบ Cheminvent ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร หัวหน้าโครงการแม่ข่ายการบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทีมงานจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย และมีบุคลากรเข้าร่วมในการฝึกอบรมครั้งนี้ 45 คน