สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 ก.ค.61 ถึงวันที่ 17 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์กรอบการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
 
     
                   สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้จัดทำกรอบการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 7 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน อาหารเพื่อเพิมคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและการค้า พืชสวน/พืชไร่ สมุนไพรไทย สัตว์เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งนี้ได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย รายละเอียดแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย และส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
                  โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.arda.or.th