สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ทุนวิจัย
เริ่มแสดง :: 10 ก.ย.61 ถึงวันที่ 10 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์/ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่)
 
     
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประเภททุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ และทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่)

CLICK