สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ทุนวิจัย
เริ่มแสดง :: 19 ก.ย.61 ถึงวันที่ 19 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุหนุนการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ประเภททุนวิจัยพื้นฐาน
 
     
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุหนุนการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประเภททุนวิจัยพื้นฐาน)