สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 ต.ค.61 ถึงวันที่ 2 ต.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าศึกษาดูงานเครื่องมือ GC และ HPLC
 
     
นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมกันระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เข้าศึกษาดูงานเครื่องมือ Gas Chromatography - Mass Spectrometry และ High performance liquid chromatography 
ในห้องปฏิบัตการ Chromatography ศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ในวันที่ 7, 14 และ 28 กันยายน 2561 
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. จารุรัตน์ ปัญโญ ผู้เชี่ยวชาญประจำห้องปฏิบัติการ Chromatography
ศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
(อาจารย์ประจำคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
โดยมีนิสิตเข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 6 คน